Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 3/2003

Uchwa?y Senatu

Uchwa?a Nr 66

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: doskonalenia struktury organiza-cyjnej Uniwersytetu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) sta-nowi si? co nast?puje.

§ 1

Podstawow? jednostk? organizacyjn? Uniwer-sytetu jest wydzia?. Docelowo wszystkie istnie-j?ce w Uniwersytecie wydzia?y powinny posia-da? uprawnienia do nadawania stopnia nauko-wego doktora i doktora habilitowanego. Pod-stawow? jednostk? organizacyjn? wydzia?u po-winna by? mocna pod wzgl?dem kadrowym, dydaktycznym i badawczym katedra lub samo-dzielny zak?ad (klinika).

§ 2

W sk?ad katedry lub samodzielnego zak?adu (kliniki) mog? wchodzi? zespo?y naukowo-ba-dawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, tworzone przez kierownika jednostki w ramach wewn?trznej organizacji pracy po zaopiniowa-niu przez rad? katedry.

§ 3

Dokonywanie zmian w strukturze organizacyj-nej powinno uwzgl?dnia?:

- dzia?ania, w wyniku których struktura wew-n?trzna wydzia?ów b?dzie jednostopniowa,

- ochron? uprawnie? rad wydzia?ów do nada-wania stopni naukowych i rozwój tych uprawnie?,

- doskonalenie warunków realizowania zada? dydaktycznych uczelni,

- rozwój bada? naukowych,

- efektywne zarz?dzanie.

§ 4

Senat zobowi?zuje rady wydzia?ów do dokona-nia do 30 wrze?nia 2004 roku przegl?du wy-dzia?owych struktur organizacyjnych oraz przedstawienia Senatowi stosownych wnios-ków umo?liwiaj?cych wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu od 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

Funkcje kierownicze w Uniwersytecie (rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, kierownik jed-nostki organizacyjnej) powinny pe?ni? osoby zatrudnione w Uniwersytecie jako podstawo-wym miejscu pracy i takie, które nie pe?ni? funkcji kierowniczych na innych uczelniach. Na funkcje te nie powinny kandydowa? osoby w wieku powy?ej 65 lat.

§ 6

Odst?pstwa od zasad okre?lonych w § 1 i w § 5 mog? nast?pi? tylko w szczególnych przypad-kach na podstawie decyzji rektora.

§ 7

Tre?ci zawarte w niniejszej uchwale powinny by? uwzgl?dnione przez Komisj? Statutow? jako wnioski o wprowadzenie okre?lonych zmian do Statutu Uniwersytetu oraz zmian w regulaminach jednostek naukowo-dydaktycz-nych.

§ 8

Modelowanie struktury organizacyjnej Uni-wersytetu jest cz??ci? prac nad programem rozwoju uczelni.

§ 9

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 67

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: przyznania tytu?u profesora ho-norowego prof.dr.in?. Marianowi Naczkowi.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci i przyznaje tytu? profesora honorowego

Prof.dr.in?. MARIANOWI NACZKOWI.

§ 2

Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?-ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 68

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Akademickiego Cen-trum Mediów.

Na podstawie § 21 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej o nazwie Akademickie Cen-trum Mediów.

§ 2

Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje Rektor.

§ 3

Do zada? Akademickiego Centrum Mediów nale?y:

wspieranie procesu dydaktycznego na kie-runku dziennikarstwo i komunikacja spo-?eczna,

prowadzenie bie??cej dzia?alno?ci medial-nej,

ewidencja i archiwizowanie w?asnej dzia-?alno?ci oraz twórców nauki i kultury War-mii i Mazur,

wspó?praca medialna z Zarz?dem Miasta Olsztyna i Samorz?dem Województwa Warmi?sko-Mazurskiego,

promocja Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie i popularyzacja wie-dzy.

§ 4

Pracami Centrum kieruje kierownik powo?any przez Rektora na okres kadencji w?adz Uni-wersytetu.

§ 5

Szczegó?owe zasady funkcjonowania oraz organizacj? Centrum okre?la Regulamin.

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 69

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: powo?ania na kierunku piel?-gniarstwo zaocznych zawodowych studiów licencjackich.

Na podstawie art. 4 i art. 48 ust. 1 pkt. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z pó?n. zm.) oraz Ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz.U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969, z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1

1. Od roku akademickiego 2003/2004 na kie-runku piel?gniarstwo o specjalno?ci piel?-gniarstwo ogólne powo?uje si? zaoczne zawodowe studia licencjackie o 4-semes-tralnym okresie kszta?cenia.

2. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki.

 

 

 

§ 2

Kszta?cenie realizowane jest na podstawie pla-nu i programu studiów uchwalonego przez Ra-d? Wydzia?u Biologii.

§ 3

1. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia okre?la uchwa?a Senatu Uniwer-sytetu.

2. Za zaj?cia na studiach zaocznych pobiera si? op?at? w wysoko?ci ustalonej odr?bny-mi przepisami.

§ 4

1. Absolwent kierunku piel?gniarstwa uzys-kuje tytu? zawodowy licencjata piel?gniar-stwa w zakresie zrealizowanej specjalno-?ci.

2. Realizacja zaj?? rozpoczyna si? od semes-tru letniego roku akademickiego 2003/ 2004.

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 70

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kan-dydatów na I rok studiów zaocznych kie-runku   piel?gniarstwo w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz Ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz.U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969, z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów, Senat uchwala zasady i tryb przyj-mowania kandydatów na studia zaoczne w Uniwersytecie w roku akademickim 2003/ 2004, na kierunek: piel?gniarstwo.

§ 1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zaoczne studia zawodowe w ramach li-mitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?-c?c? w zawodzie piel?gniarki.

§ 2

I. Zasady rekrutacji na studia zawodowe.

1. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifi-kacyjnego, które na kierunku piel?gniar-stwo obejmuje konkurs (ranking) ?wia-dectw dojrza?o?ci.

2. Kryteria kwalifikacji - wykaz przedmiotów - okre?la za??cznik nr 1 do niniejszej Uchwa?y.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w § 3.

§ 3

Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów zaocznych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 r.

§ 4

1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadza wydzia?owa komisja rekrutacyjna powo?y-wana przez dziekana i zaopiniowana przez rad? wydzia?u.

2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekru-tacyjn?.

3. Do zada? komisji wydzia?owej nale?y w szczególno?ci:

a) przyjmowanie i kompletowanie doku-mentów kandydatów,

b) dopuszczanie kandydatów do post?po-wania kwalifikacyjnego,

c) przeprowadzanie kwalifikacji w ra-mach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci,

d) organizacja i przeprowadzanie wszys-tkich form egzaminu wst?pnego,

e) przyjmowanie na I rok studiów w ra-mach okre?lonego limitu naboru,

f) zawiadamianie kandydatów o wyni-kach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nieprzyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:

a) koordynacja i nadzór nad prac? ko-misji wydzia?owych (kierunkowych),

b) organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektoro-wi wniosków w sprawie odwo?a? kan-dydatów od decyzji komisji wydzia?o-wych (kierunkowych).

§ 5

1. Od kandydata na I rok studiów zaocznych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

a) podanie i ?yciorys (na formularzu),

b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wyda-ny przez szko??;

c) dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki;

d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obra-nym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?-cymi uregulowaniami prawnymi,

e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

g) kserokopia dowodu osobistego - strony 2, 3 i 6; dla kandydatów legitymuj?-cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

h) za?wiadczenie zak?adu pracy potwier-dzaj?ce co najmniej dwuletnie do?wiad-czenie zawodowe w zawodzie piel?-gniarki.

2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia le-karskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na ob-ranym kierunku, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandy-datowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek stu-diów.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandy-daci sk?adaj? w dziekanacie wydzia?u – w terminie do 9 stycznia 2004 r.

§ 6

Zasady post?powania kwalifikacyjnego – kon-kurs ?wiadectw dojrza?o?ci.

1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw doj-rza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?-dnianych przedmiotów (za?. 1).

2. W przypadku wyst?powania na ?wiadec-twie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przed-miotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyj-muje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfi-kacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).

3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatyw-nych i nadobowi?zkowych.

4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wia-dectwie dojrza?o?ci (zarówno w tzw. No-wej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

5. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpa?skiego, portugalskie-go, w?oskiego), przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, do obliczenia ?red-niej arytmetycznej ocen uwzgl?dnia si? najwy?sz? warto?? liczbow? okre?lon? w obowi?zuj?cym systemie ocen - 6,0 (celuj?cy) zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 2. Kandydaci korzystaj?cy z upraw-nie? do uznania wyniku certyfikatu, zobo-wi?zani s? do??czy? do kompletu doku-mentów, o których mowa w § 5 ust. 1- orygina? certyfikatu.

§ 7

Tryb post?powania kwalifikacyjnego.

1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw doj-rza?o?ci, komisja wydzia?owa sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z przed-miotów obj?tych post?powaniem kwalifika-cyjnym.

2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?-dza list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu przy-j??. Do tego limitu wliczani s? równie? kan-dydaci przyj?ci bez post?powania kwalifi-kacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).

3. Przy jednakowej ?redniej ocen nie upraw-niaj?cej wszystkich kandydatów do przy-j?cia na studia (z powodu wyczerpania limi-tu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifika-cji stanowi ?rednia arytmetyczna ze wszys-tkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wy-niki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci z zastrze?eniem okre?lonym w §6 ust. 3 i 5.

4. Kandydaci, którzy uzyskali ?redni? ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0 – mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lo-nego limitu miejsc).

5. Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi 16 stycznia 2004 r.

§ 8

1. Od decyzji Wydzia?owej Komisji Rekruta-cyjnej kandydatom, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego - w uza-sadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersy-tetu, za po?rednictwem wydzia?owej ko-misji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 30 stycznia 2004 r.

2. Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania kwali-fikacyjnego.

3. Kandydaci wymienieni w ust. 1 mog? rów-nie? ubiega? si? w ramach odwo?a? o do-puszczenie do studiów w charakterze wol-nego s?uchacza – za odp?atno?ci?.

4. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rek-tor, na wniosek przewodnicz?cego Uczel-nianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 9

1. Studia zaoczne s? odp?atne.

2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 13 lutego 2004 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty - op?aty za studia, przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oz-nacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z pod-j?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w cha-rakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 13 lu-tego 2004 r. Potwierdzenie stanowi? przes-?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:

a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,

b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.

Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumen-tów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studio-wania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 11

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 71

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnic-twa.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Kszta?-towania ?rodowiska i Rolnictwa:

? przekszta?ca si? Zak?ad Architektury Kraj-obrazu i Agroturystyki w Katedr? Archi-tektury Krajobrazu i Agroturystyki;

? zmienia si? nazw? Katedry Agrobiznesu na Katedr? Agrobiznesu i Ekonomii ?ro-dowiska.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

 

 

Uchwa?a Nr 72

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Technicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauk Technicznych:

? znosi si? Instytut Budownictwa i In?ynierii Sanitarnej;

? tworzy si?:

o Katedr? Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych;

o Katedr? In?ynierii Procesów Budo-wlanych;

o Katedr? Geotechniki;

o Katedr? Mechaniki Budowli;

o Katedr? In?ynierii ?rodowiska.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 73

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Teologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na nast?puj?c? zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Teolo-gii:

? przekszta?cenie Zak?adu Teologii Prak-tycznej i Ekumenizmu w Katedr? Teologii Praktycznej i Ekumenizmu.

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 74

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Zarz?dzania.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na utworzenie w struk-turze organizacyjnej Wydzia?u Zarz?dzania jednostki pod nazw? Centrum Europejskie.

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 75

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Medycyny Weterynaryjnej.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zniesienie dotychcza-sowej struktury organizacyjnej Wydzia?u Me-dycyny Weterynaryjnej i utworzenie w struktu-rze Wydzia?u nast?puj?cych jednostek o naz-wie:

? Katedra Morfologii Funkcjonalnej;

? Katedra Patologii i Farmakologii;

? Katedra Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych;

? Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego;

? Katedra Nauk Klinicznych.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 76

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

zmieniaj?ca Uchwa?? Nr 54 Senatu z dnia 23 maja 2003 roku.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

W Uchwale Nr 54 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie wysoko?ci pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad oblicza-nia godzin dydaktycznych, w roku akademic-kim 2003/2004 paragraf 3 otrzymuje brzmie-nie:

„1. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pen-sum dydaktycznego.

2. Dopuszcza si? mo?liwo?? obni?enia pensum o 15 godzin na aktualnie zajmowanym stano-wisku.

3. Warunki obni?ania pensum dydaktycznego, w przypadku o którym mowa w ust.1, okre?la Uchwa?a nr 50 Senatu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2001 roku.”

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 77

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyboru modelu rozliczania kosz-tów projektów badawczo-rozwojowych 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) oraz zgodnie z decyzj? Komisji Europejskiej COM (2003) 799/2 z dnia 17 marca 2003 r. uchwala si? co nast?puje:

§ 1

1. Koszty projektów badawczych zg?asza-nych przez Uniwersytet Warmi?sko-Ma-zurski w Olsztynie w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej rozliczane b?d? wed?ug tzw. Modelu Kosztów Dodat-kowych (Additional Cost Model – AC).

2. Model kosztów, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania, gdy Komisja Euro-pejska w dokumencie „Wezwanie do sk?a-dania wniosków” (Call for proposals) uzna za obowi?zuj?cy model rozliczania kosz-tów.

§ 2

Tryb sk?adania wniosków o finansowanie pro-jektów badawczo-rozwojowych w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej okre?li Rektor w stosownym Zarz?dzeniu.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 78

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukrai-na.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 79

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Odeskim Pa?stwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Odeskim Pa?-stwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 80

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: Regulaminu nadania odznaki „Z?oty Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie” oraz Regulaminu nadania „Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

Senat uchwala:

1) Regulamin nadania odznaki „Z?oty Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” stanowi?cy za??cznik nr 1 do uchwa?y;

2) Regulamin nadania „Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” stanowi?cy za??cznik nr 2 do uchwa?y.

§ 2

Trac? moc dotychczas obowi?zuj?ce regulami-ny nadania odznak honorowych, o których mo-wa w § 1.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Za??cznik Nr 1 do Uchwa?y Senatu Nr 80

z dnia 4 lipca 2003 r.

REGULAMIN nadawania odznaki

„Z?oty Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”

1. Odznaka „Z?oty Laur Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” jest jednostopniowa i nadawana przez Rektora za zgod? Senatu Uniwersytetu.

2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyró?nieniem za:

a) wybitne osi?gni?cia w podejmowanej z po?ytkiem dla kraju dzia?alno?ci pa?stwowej i publicznej s?awi?cej Uniwersytet,

b) wybitne i twórcze osi?gni?cia wyró?-niaj?ce si? efektami naukowymi, arty-stycznymi i dydaktycznymi potwier-dzone uprzednio innymi wyró?nienia-mi w skali kraju,

c) wybitne zas?ugi dla rozwoju wspó?-pracy Uniwersytetu z innymi uczelnia-mi i instytucjami naukowymi w kraju i zagranic?

d) czyny przekraczaj?ce zakres zwyk?ych obowi?zków pracowników, a przyno-sz?ce znaczn? korzy?? Uniwersyteto-wi.

3. Z inicjatyw? o nadanie odznaki, do Rekto-ra mo?e wyst?pi? Dziekan, Kierownik jednostki organizacyjnej pozawydzia?owej, Dyrektor Administracyjny oraz zwi?zki zawodowe.

4. Wniosek o nadanie Odznaki powinien za-wiera?:

a) dane personalne pracownika przedsta-wionego do wyró?nienia,

b) charakterystyk? zas?ug i osi?gni?? uza-sadniaj?cych nadanie odznaki.

5. Odznak? wraz z legitymacj? wr?cza Rek-tor w czasie inauguracji roku akademickie-go i innych uroczysto?ci wymienionych w Statucie Uniwersytetu.

6. Wzór odznaki i legitymacji stanowi za??-cznik do Regulaminu.

7. Ewidencj? osób wyró?nionych Odznak? prowadzi Biuro Kadr oraz Biuro Rektora w odniesieniu do wyró?nionych spoza Uczelni.

_________________________________________

Za??cznik Nr 2 do Uchwa?y Senatu Nr 80

z dnia 4 lipca 2003 r.

REGULAMIN NADAWANIA „HONOROWEJ ODZNAKI UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE”

1. „Honorowa Odznaka Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie” jest jedno-stopniowa i nadawana jest przez Rektora za zgod? Senatu Uniwersytetu.

2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyró?nieniem za zas?ugi dla rozwoju Uni-wersytetu.

3. Odznaka nadawana jest pracownikom i emerytom Uniwersytetu oraz osobom fi-zycznym, organizacjom i instytucjom spo-za Uniwersytetu.

4. Z inicjatyw? o nadanie odznaki, do Rek-tora mo?e wyst?pi? Dziekan, Kierownik jednostki organizacyjnej pozawydzia?o-wej, Dyrektor Administracyjny oraz zwi?-zki zawodowe.

5. Wniosek o nadanie Odznaki powinien za-wiera?:

a) dane personalne osoby lub dane insty-tucji przedstawionej do wyró?nienia,

b) charakterystyk? zas?ug i osi?gni?? uza-sadniaj?cych nadanie odznaki.

6. Odznak? wraz z legitymacj? wr?cza Rek-tor w czasie inauguracji roku akademic-kiego i innych uroczysto?ci wymienionych w Statucie Uniwersytetu.

7. Wzór odznaki i legitymacji stanowi za??-cznik do Regulaminu.

8. Ewidencj? osób wyró?nionych Odznak? prowadzi Biuro Kadr oraz Biuro Rektora w odniesieniu do wyró?nionych spoza Uczelni.

_________________________________________

Uchwa?a Nr 81

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2003 rok.

§ 1

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 285 z pó?niejszymi zmia-nami) w trybie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo?ci (Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 z pó?n.zm.) Senat Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego zatwierdza firm? „EXPERT-FIN” Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo spó?ka z ograniczon? odpowie-dzialno?ci? z siedzib? w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawoz-da? finansowych) do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2003.

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 82

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w miejscowo?ci Lipowo, gmina Ostróda.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w miejscowo?ci Lipowo, gmina Ostró-da oznaczonego jako dzia?ka Nr 14/4 (obr?b Lipowo) o powierzchni 54 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego na budo-w? zatoki autobusowej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie. Warto?? prawa u?ytkowania wie-czystego w/w gruntu oszacowano na 350 z?.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 83

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Towarnickiego.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Towarnickiego oznaczonego jako dzia?ka Nr 256/81 (obr?b 114) o powierzchni 199 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego na po-praw? warunków zagospodarowania dzia?ki s?siedniej o numerze ewidencyjnym 256/41. Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? ma-j?tkowego.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 84

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Sikorskiego.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego ozna-czonego jako dzia?ka Nr 14/76 (obr?b 112) o powierzchni 11686 m2 (wyrys z mapy ewi-dencyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod zabudow? wieloro-dzinn? o wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 4 kon-dygnacji nadziemnych.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 85

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Sikorskiego.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego ozna-czonego jako dzia?ka Nr 14/70 (obr?b 112) o powierzchni 2307 m2 (wyrys z mapy ewi-dencyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod zabudow? mieszka-niow? z dopuszczeniem us?ug nieuci??liwych.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 86

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Sikorskiego.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego oznaczonego jako dzia?ka Nr 14/136 (obr?b 112) o powierzchni 3847 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod rzemios?o produk-cyjno-us?ugowe nieuci??liwe i us?ugi handlo-we.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 87

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Tuwima.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Tuwima ozna-czonego jako dzia?ka Nr 3/3 (obr?b 107) o powierzchni 3911 m2 (wyrys z mapy ewiden-cyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapi-sem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod us?ugi administracyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa zbiorowego (hotele, pensjonaty), us?ug gastronomicznych, rekreacyjno-turystycznych oraz publicznych.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 88

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: przyznania Z?otego Lauru i Od-znaki Honorowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Z?OTY LAUR UNIWERSYTECKI:

? ks.abp.dr Edmundowi PISZCZOWI – Wielkiemu Kanclerzowi Wydzia?u Teo-logii UWM

§ za wspieranie statutowej dzia?alno?ci Uniwersytetu, w szczególno?ci za po-moc w tworzeniu Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie;

§ 2

Senat Akademicki przyznaje HONOROW? ODZNAK? UNIWERSYTETU:

? dr. Kazimierzowi KUJAWIE – wiceprze-wodnicz?cemu Rady Patronackiej UWM i Stowarzyszenia Absolwentów

§ za wspieranie dzia?alno?ci uczelni oraz promocj? Uniwersytetu w?ród absol-wentów;

? prof. Zbigniewowi BOCHNIARZOWI z Uniwersytetu w Minesocie

§ za wspieranie dzia?alno?ci edukacyjnej UWM oraz promocj? Uniwersytetu za granic?;

o r a z

§ za wieloletni?, zaanga?owan? prac? naukowo-dydaktyczn? w reprezento-wanych dziedzinach nauki oraz dzia-?alno?? na rzecz ?rodowiska akademic-kiego:

? prof. Romanowi BOCHNO

? dr. Henrykowi D?BROWSKIEMU

? prof. Henrykowi PIA?CIKOWI

? prof. Jadwidze PRZALE

? prof. Wies?awowi SZCZEPA?SKIEMU

? prof. Stanis?awowi SZTEYNOWI

? prof. Józefowi TWORKOWSKIEMU

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 89

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Biologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Biologii, tj.:

? powo?anie jednostki organizacyjnej pn. Zak?ad Piel?gniarstwa.

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?-pi? od 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 90

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, tj.:

? powo?anie jednostki organizacyjnej pn. Katedra Biotechnologii w Ochronie ?rodowiska.

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?-pi? od 1 stycznia 2004 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 91

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Riaza?sk? Pa?stwow? Akademi? Medycz-n? im. Dr I.P. Paw?owa, Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Riaza?sk? Pa?-stwow? Akademi? Medyczn? im. Dr I.P. Paw-?owa, Rosja.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 92

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?o-nych w obr?bie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o-?onych w Olsztynie przy ul. ?wietlistej, obr?b nr 152 (dzia?ki uzupe?niaj?ce – tzw. „resztów-ki”) oznaczone jako dzia?ki od nr 25/67 do nr 25/87 o ??cznej powierzchni 0,3447 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przezna-czonych na popraw? struktury powierzchnio-wej dzia?ek s?siednich. Warto?? prawa u?ytko-wania wieczystego zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 93

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na przej?cie nie-ruchomo?ci po rozwi?zanym Centrum Szko-lenia S?u?b Uzbrojenia i Elektroniki w Ol-sztynie.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przej?cie przez UWM nieruchomo?ci po rozwi?zanym Centrum Szkolenia S?u?b Uzbrojenia i Elektroniki w Ol-sztynie po?o?onych w Olsztynie przy ul. War-szawskiej. Teren, bezpo?rednio przyleg?y do Uniwersytetu obejmuje budynek hali spor-towej wraz z boiskiem i stadionem sportowym oraz nabrze?e Jeziora Kortowskiego (plan sy-tuacyjny – za?.).

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przygotowania przej?cia, o któ-rym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 94

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na przyst?pie-nie do negocjacji w celu nabycia nierucho-mo?ci gruntowej zabudowanej budynkiem po by?ym kasynie wojskowym „Casablan-ka”.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przeprowadzenie nego-cjacji lub przyst?pienie wraz z Gmin? Olsztyn do wspólnego przedsi?wzi?cia w celu nabycia i zagospodarowania nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Zamkowej 5 oznaczonej jako dzia?ka nr 23 (obr?b nr 62) o powierzchni 785 m2 (wyrys z mapy ewiden-cyjnej – za?.), zabudowanej budynkiem po by-?ym kasynie wojskowym „Casablanka” o po-wierzchni u?ytkowej oko?o 1000 m2.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przygotowania przej?cia, o któ-rym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Uchwa?a Nr 95

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na podj?cie roz-mów w celu ustalenia warunków zamiany nieruchomo?ci pn. „Inkubator Przedsi?bior-czo?ci” b?d?cej w?asno?ci? Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsi?biorczo?ci na Warmii i Mazurach” lub okre?lenia in-nych mo?liwo?ci przej?cia tej nieruchomo?-ci.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na podj?cie rozmów w celu ustalenia warunków zamiany nierucho-mo?ci gruntowej zabudowanej, b?d?cej w po-siadaniu UWM, po?o?onej w Olsztynie przy ul. Jedno?ci S?owia?skiej 2 lub na zamian? nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej, b?d?-cej w posiadaniu UWM, po?o?onej w Olszynie przy ul. Okrzei 1A na nieruchomo??, której w?a?cicielem jest Fundacja „Wspieranie i Pro-mocja Przedsi?biorczo?ci na Warmii i Mazu-rach”, po?o?on? w Olsztynie przy ul. Warszaw-skiej 98 - pn. „Inkubator Przedsi?biorczo?ci” - lub okre?lenia innych mo?liwo?ci przej?cia przez Uniwersytet tej nieruchomo?ci.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przygotowania przej?cia, o któ-rym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenia Rektora

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarz?dzenie Nr 28

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 1 lipca 2003 roku

w sprawie: organizacji studiów doktoran-ckich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), usta-wy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach na-ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów nauko-wych (Dz.U. Nr 58, poz. 249 z pó?n.zm), sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1

W Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone s? dzienne studia doktoranckie w dziedzinach: nauki biologicz-ne, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, nauki techniczne w dyscyplinach (odpowiednio): biologia, agronomia, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, weterynaria, geodezja i kartografia oraz rybactwo na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Kszta?towania ?rodo-wiska i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwierz?t, Na-uki o ?ywno?ci, Medycyny Weterynaryjnej, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

Rekrutacja na studia doktoranckie

§ 2

Na studia doktoranckie mo?e by? przyj?ta oso-ba, która odpowiada warunkom okre?lonym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595).

Limit miejsc na studia doktoranckie okre?la Senat w terminie do ko?ca czerwca ka?dego roku na podstawie propozycji rad wydzia?ów, uwzgl?dniaj?cych potrzeby dydaktyczne i za-kres rozwoju kadry na wydziale oraz mo?li-wo?ci finansowe i organizacyjne wydzia?u.

Termin rekrutacji ustala rada wydzia?u.

Rekrutacj? kandydatów na studia doktoranckie przeprowadza Wydzia?owa Komisja Kwalifika-cyjna ds. Rekrutacji na Studia Doktoranckie zwana dalej „Komisj?”.

Komisj? powo?uje rada wydzia?u w sk?adzie:

a) dziekan wydzia?u lub prodziekan jako przewodnicz?cy,

b) kierownik studiów doktoranckich,

c) cz?onkowie w liczbie 3-5 osób, powo?ani spo?ród pracowników wydzia?u posiadaj?-cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

W trakcie post?powania rekrutacyjnego na stu-dia doktoranckie Komisja:

- wyznacza jednostk? organizacyjn?: nauko-wo-dydaktyczn? lub naukowo-badawcz?, w której uczestnik studiów doktoranckich b?dzie realizowa? prac? doktorsk?,

- okre?la form? realizacji studiów doktoran-ckich (stypendialn?, bezstypendialn?) oraz zasady przyznawania stypendium.

Ostateczn? decyzj? w sprawie przyj?cia na studia doktoranckie podejmuje rektor na wnio-sek dziekana.

Organizacja studiów

§ 3

1. Studia doktoranckie trwaj? do o?miu semestrów.

2. Rok akademicki rozpoczyna si? z dniem 1 pa?dziernika i ko?czy si? z dniem 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowe-go.

3. Studia doktoranckie prowadzone s? na podstawie programów i regulaminów stu-diów uchwalonych przez rad? wydzia?u i zatwierdzonych przez rektora.

4. Studia doktoranckie ko?cz? si? obron? roz-prawy doktorskiej. Ca?kowity koszt prze-wodu doktorskiego pokrywa dziekan.

5. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich mo?e na wniosek dziekana uzyska? zgod? rektora na prze-d?u?enie okresu odbywania studiów, nie d?u?ej jednak ni? o 1 rok; uczestniczkom studiów doktoranckich mo?na ten okres przed?u?y? dodatkowo o czas trwania urlopu macierzy?skiego.

6. Uczestnik studiów doktoranckich nie po-bieraj?cy stypendium, który zrealizowa? program studiów doktoranckich oraz uzys-ka? zgod? na przed?u?enie studiów dokto-ranckich (na doko?czenie pracy doktor-skiej) mo?e prowadzi? samodzielnie zaj?-cia dydaktyczne na podstawie umowy cy-wilno-prawnej.

7. Uczestnik dziennych studiów doktoran-ckich ma tak?e obowi?zek prowadzenia zaj?? dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zaj?? dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie mo-?e przekracza? 90 godzin obliczeniowych rocznie. Obowi?zkowy roczny wymiar za-j?? dydaktycznych realizowany przez uczestnika dziennych studiów doktoranc-kich w formie wspó?uczestnictwa w zaj?-ciach, wynosi od 30-do 90 godzin.

8. Uczestnika dziennych studiów doktoranc-kich dziekan mo?e zwolni? z samodzielne-go prowadzenia zaj?? dydaktycznych.

9. W jednostkach organizacyjnych, w których wyst?puj? godziny ponadwymiarowe mo-?liwe jest okresowe zatrudnianie na pod-stawie umowy cywilno-prawnej uczestni-ków dziennych studiów doktoranckich, nie pobieraj?cych stypendiów.

10. Ustala si? nast?puj?ce zasady udzia?u uczestników studiów doktoranckich w dy-daktyce oraz zasady samodzielnego pro-wadzenia zaj?? dydaktycznych przewidzia-nych programem studiów doktoranckich:

a) przydzia?u zaj?? dydaktycznych uczes-tnikowi dziennych studiów doktoran-ckich dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, bior?c pod uwag? przede wszystkim potrzeb? i specyfik? przedmiotów prowadzonych przez opiekuna naukowego,

b) uczestnik dziennych studiów doktoran-ckich bierze udzia? lub samodzielnie prowadzi zaj?cia dydaktyczne w ra-mach jednostki, w której pracuje je-go opiekun naukowy;

c) w wyj?tkowych przypadkach dziekan mo?e zadecydowa? inaczej.

11. Uczestnik studiów doktoranckich zobowi?-zany jest z?o?y? rozpraw? doktorsk?, nie pó?niej ni? na 3 miesi?ce przed terminem uko?czenia studiów doktoranckich.

12. W szczególnie uzasadnionych przypad-kach rektor po zasi?gni?ciu opinii dziekana mo?e przed?u?y? termin z?o?enia rozprawy doktorskiej, jednak nie d?u?ej ni? do 30 czerwca nast?pnego roku akademickiego.

13. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykazuje dostatecznych post?pów w pracy naukowej, a zw?aszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych planem i programem studiów, nie wykonu-je zada? okre?lonych w harmonogramie realizacji pracy doktorskiej lub nie z?o?y rozprawy doktorskiej w terminie okre?lo-nym w ust. 12 zostaje skre?lony z listy uczestników studiów doktoranckich.

14. Decyzj? o skre?leniu z listy uczestników studiów podejmuje kierownik studiów. Od decyzji tej przys?uguje odwo?anie do rekto-ra, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-nia. Skre?lenie z listy uczestnika dzien-nych studiów doktoranckich powoduje utrat? ?wiadcze?. Wyp?at? ?wiadcze? wstrzymuje si? z pierwszym dniem mie-si?ca nast?puj?cego po uprawomocnieniu si? decyzji o skre?leniu.

15. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymu-je legitymacj? uczestnika studiów wg wzo-ru ustalonego przez Ministra Edukacji Na-rodowej w rozporz?dzeniu z dnia 8 sierp-nia 1997 r. Ustala si? op?at? za wydanie le-gitymacji uczestnika studiów doktoranc-kich w wysoko?ci 5,00 z?, za? duplikatu w wysoko?ci 7,50 z?. Osoba, która utraci?a prawo posiadania legitymacji, obowi?zana jest j? zwróci?.

16. Uczestnikowi studiów doktoranckich mo?e zosta? przyznany Dyplom uznania Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wyró?nion? prac? doktor-sk?. Decyzj? o przyznaniu dyplomu podej-muje Rada Wydzia?u. Dyplom mo?e by? przyznany na pisemny wniosek recenzenta lub promotora pracy doktorskiej. Kryteria przyznania dyplomu ustala rada wydzia?u. Wzór dyplomu okre?la za??cznik nr 1 do zarz?dzenia.

Stypendia

§ 4

1. Uczestnicy dziennych studiów doktoranc-kich mog? na czas trwania studiów otrzy-ma? stypendium doktoranckie. Minimalna wysoko?? stypendium doktoranckiego, nie mo?e by? ni?sza ni? 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. Stypendium mo?e by? wyp?acane wy??cznie przez okres do 4 lat.

2. Propozycj? wysoko?ci stypendium dla poszczególnych uczestników studiów dok-toranckich przedstawia dziekan a zatwier-dza rektor.

3. Wniosek dziekana o przyznanie stypen-dium w okre?lonej wysoko?ci powinien uwzgl?dnia?:

- wykonywanie zada? badawczych, zada? dydaktycznych (liczba godzin dydak-tycznych), prac in?ynieryjno-technicz-nych;

- stan zaawansowania pracy doktorskiej;

- uczestnictwo w ?yciu naukowym zak?a-du, katedry, instytutu, wydzia?u;

- udzia? w konferencjach naukowych;

- liczb? publikacji.

4. Stypendium doktoranckie wyp?acane jest z „góry”.

5. W przypadku nieprzyznania uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich stypen-dium, mo?e on za zgod? pracodawcy i opiekuna naukowego/promotora, kiero-wnika studiów doktoranckich, rektora po-zostawa? w stosunku pracy. Wykonywanie pracy nie powinno kolidowa? z zaj?ciami wynikaj?cymi z programu i planu studiów.

6. W przypadku przyznania uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich stypen-dium, mo?e on za zgod? pracodawcy i opiekuna naukowego/promotora, kiero-wnika studiów doktoranckich, rektora po-zostawa? w stosunku pracy w niepe?nym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie pra-cy nie powinno kolidowa? z zaj?ciami wy-nikaj?cymi z programu i planu studiów.

7. Skre?lenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utrat? stypen-dium, którego wyp?at? wstrzymuje si? z pierwszym dniem miesi?ca nast?puj?ce-go po uprawomocnieniu si? decyzji o skre-?leniu.

8. Osoba skre?lona z listy uczestników dzien-nych studiów doktoranckich zobowi?zana jest do zwrotu ca?ej kwoty pobranego stypendium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor mo?e obni?y? wyso-ko?? tej kwoty.

9. Obowi?zek zwrotu pobranego stypendium nie dotyczy osób, które w trakcie trwania I roku studiów doktoranckich zrezygnowa?y z kontynuowania nauki.

10. Osoby, które zrezygnowa?y ze studiów doktoranckich z powodu d?ugotrwa?ej cho-roby, inwalidztwa lub innych niezawinio-nych przyczyn, mog? decyzj? rektora zos-ta? zwolnione z obowi?zku zwrotu pobra-nego stypendium.

Prawa i obowi?zki uczestnika studiów doktoranckich

§ 5

1. Uczestnik studiów doktoranckich podlega s?u?bowo kierownikowi jednostki organi-zacyjnej, w której jest realizowana praca doktorska.

2. Uczestnik studiów doktoranckich ma pra-wo do:

1) ?wiadcze? publicznych zak?adów opie-ki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników UWM (niepracuj?cy ma??onek oraz dzieci doktoranta ko-rzystaj? ze ?wiadcze? publicznych za-k?adów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla cz?onków rodzin pra-cowników),

2) ubiegania si? o odp?atne zakwaterowa-nie w domu studenckim lub hotelu asystenckim, a w razie braku mo?li-wo?ci zapewnienia zakwaterowania ubiegania si? o rycza?t na wynaj?cie lokalu mieszkalnego, w wysoko?ci nie wy?szej ni? 20% przeci?tnego stypen-dium ustalonego dla danego roku stu-diów (dotyczy osób odbywaj?cych stu-dia poza miejscem sta?ego zamieszka-nia),

3) otrzymania odzie?y ochronnej i ?rod-ków czysto?ci w ilo?ci ustalonej dla nauczycieli akademickich wydzia?u,

4) korzystania z laboratoriów, biblioteki, aparatury naukowej i innych pomocy naukowych na zasadach ustalonych dla nauczycieli akademickich wydzia?u,

5) podejmowanie za zgod? rektora za-trudnienia w ramach stosunku pracy w wypadku nieprzyznania stypendium,

6) corocznej przerwy w okresie wakacji w wymiarze o?miu tygodni, w terminie uzgodnionym z opiekunem naukowym (promotorem) i zatwierdzonym przez kierownika jednostki,

7) przerwy w odbywaniu studiów dokto-ranckich z tytu?u macierzy?stwa na za-sadach ustalonych dla urlopu macie-rzy?skiego,

8) ubezpieczenia spo?ecznego i pow-szechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach.

3. Do podstawowych obowi?zków uczestnika studiów doktoranckich nale?y:

1) realizowanie studiów doktoranckich zgodnie z ich programem,

2) terminowe zaliczanie zaj?? i sk?adanie egzaminów doktorskich w okresie trwania studiów. Doktorant ma obo-wi?zek z?o?y? wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego najpó?niej do ko?ca 6 semestru studiów.

3) prowadzenie zaj?? dydaktycznych lub uczestniczenie w ich prowadzeniu zgodnie z § 3 ust. 7 zarz?dzenia,

4) sk?adanie kierownikowi studiów dok-toranckich semestralnych i rocznych sprawozda? z przebiegu studiów, wraz z opini? opiekuna naukowego (promo-tora),

5) z?o?enie rozprawy pracy doktorskiej w terminie okre?lonym programem studiów,

6) prowadzenie bada? naukowych, wyko-nywanie prac in?ynieryjno-technicz-nych,

7) aktywne uczestnictwo w ?yciu nauko-wym zak?adu, katedry, instytutu, wy-dzia?u,

8) usprawiedliwienie za?wiadczeniem le-karskim nieobecno?ci spowodowanej chorob?,

9) zawiadomienie kierownika studiów o wszelkich nieprzewidzianych zmia-nach i nieprawid?owo?ciach w przebie-gu studiów (np. o rezygnacji ze stu-diów, ich przerwaniu, przej?ciu na etat nauczyciela akademickiego, o wyje?-dzie za granic?, itp.)

10) Uczestnicy studiów doktoranckich podlegaj? odpowiednio odpowiedzial-no?ci dyscyplinarnej na zasadach okre-?lonych dla studentów w odr?bnych przepisach.

Prawa i obowi?zki opiekuna naukowego (promotora)

§ 6

1. Opiekunów naukowych poszczególnych uczestników studiów doktoranckich powo-?uje rada wydzia?u spo?ród osób posiadaj?-cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2. Opiekun naukowy w uzgodnieniu z kie-rownikiem jednostki organizacyjnej:

1) udziela pomocy w pracy naukowej, zw?aszcza w doborze problematyki w obr?bie której b?dzie wykonywana rozprawa doktorska (pomocy w orga-nizacji warsztatu badawczego),

2) opracowuje dla uczestnika studiów doktoranckich indywidualny plan stu-diów i program naukowy,

3) odbywa systematyczne konsultacje z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzoruje realizacj? harmonogra-mu bada?,

4) opiniuje sprawozdania uczestnika stu-diów doktoranckich i przedstawia kie-rownikowi studiów w ka?dym semes-trze oceny post?pów w pracy nauko-wej i dydaktycznej uczestnika studiów doktoranckich,

5) inicjuje otwarcie przewodu doktorskie-go i wspomaga jego przeprowadzenie.

3. Pod kierunkiem jednego promotora nie po-winno by? wykonywanych wi?cej ni? 5 rozpraw doktorskich w czteroletnim cyklu kszta?cenia na studiach doktoranckich.

4. Inne obowi?zki opiekuna naukowego okre?-la wydzia?owy regulamin studiów dokto-ranckich.

Kompetencje Rady Wydzia?u

§ 7

1. Nadzór merytoryczny i organizacyjny zwi?-zany z funkcjonowaniem studiów dokto-ranckich sprawuje w?a?ciwa rada wydzia-?u.

2. Do kompetencji rady wydzia?u nale?y:

1) ustalanie szczegó?owych warunków rekrutacji. Warunki rekrutacji podawa-ne s? do wiadomo?ci publicznej w for-mie og?osze? prasowych oraz informa-cji wywieszonych w siedzibie jednost-ki prowadz?cej studia doktoranckie przynajmniej na 3 miesi?ce przed ter-minem rozpocz?cia zaj??,

2) okre?lanie limitu miejsc na studia dok-toranckie – uwzgl?dniaj?cego potrzeby dydaktyczne i zakres rozwoju kadry na wydziale oraz mo?liwo?ci finansowe i organizacyjne wydzia?u,

3) uchwalanie programu studiów dokto-ranckich oraz ich regulaminu okre?la-j?c:

a) liczb? godzin zaj?? obowi?zko-wych,

b) liczb? obowi?zkowych egzaminów i zalicze?,

c) obowi?zkowy wymiar zaj?? dy-daktycznych w prowadzeniu któ-rych powinien bra? udzia? oraz które powinien prowadzi? samo-dzielnie uczestnik studiów dokto-ranckich,

4) opracowanie zasad przyznawania sty-pendiów uczestnikom studiów dokto-ranckich.

 

Kompetencje Dziekana

§ 8

1. Do kompetencji dziekana w zakresie orga-nizacji studiów doktoranckich nale?y:

1) sprawowanie nadzoru nad rekrutacj? na studia oraz wyznaczenie opiekuna naukowego,

2) zapewnienie obs?ugi dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich,

3) przyznawanie w miar? posiadanych ?rodków finansowych miesi?cznych rycza?tów na wynaj?cie lokalu miesz-kalnego.

Kompetencje Kierownika studiów doktoranckich

§ 9

1. Kierownika studiów doktoranckich powo?u-je rektor na wniosek dziekana spo?ród osób zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasu pracy i posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2. Do kompetencji kierownika studiów dokto-ranckich nale?? zadania zwi?zane z organi-zowaniem studiów doktoranckich oraz ich przebiegiem, a w szczególno?ci:

1) wyst?powanie do rady wydzia?u z pro-jektem zmiany programu studiów dok-toranckich lub regulaminu tych stu-diów,

2) kierowanie naborem kandydatów na studia doktoranckie,

3) przedstawianie rektorowi za po?red-nictwem dziekana, wniosków o przyj?-cie kandydatów na studia doktoran-ckie,

4) przedstawianie radzie wydzia?u kandy-datów na opiekunów naukowych uczestników studiów doktoranckich,

5) zatwierdzanie przedstawionego przez opiekuna naukowego, indywidualnego planu pracy uczestnika studiów,

6) podejmowanie decyzji o skre?leniu z listy uczestników studiów doktoran-ckich,

7) kontrolowanie przebiegu studiów dok-toranckich,

8) przyjmowanie i zatwierdzanie spra-wozda? z przebiegu pracy naukowej, sk?adanych przez uczestników studiów pod koniec ka?dego semestru studiów,

9) wspó?praca z opiekunami naukowymi w zakresie realizacji zatwierdzonego programu studiów i przygotowania harmonogramu rozpraw doktorskich uczestników studiów doktoranckich,

10) udzia? w seminariach, na których uczestnicy studiów doktoranckich przestawiaj? post?py w realizacji roz-praw doktorskich,

11) opiniowanie spraw dotycz?cych zwro-tu pobranego stypendium doktoran-ckiego,

12) dokonywanie w ka?dym semestrze oceny post?pów w pracy uczestników studiów doktoranckich, a po zako?cze-niu ka?dego roku akademickiego przedstawianie oceny w?a?ciwej radzie wydzia?u lub radzie naukowej oraz organowi tworz?cemu studia doktoran-ckie.

Kompetencje pe?nomocnika Rektora

ds. studiów doktoranckich

§ 10

Pe?nomocnik Rektora ds. Studiów doktoran-ckich:

1. koordynuje realizacj? programu studiów w zakresie organizowania wspólnych zaj?? przewidzianych programem studiów dla uczestników studiów doktoranckich z ró?-nych wydzia?ów,

2. wnosi propozycje zmian prawnych zwi?za-nych z funkcjonowaniem studiów doktoran-ckich,

3. wspó?pracuje z kierownikami studiów dok-toranckich poszczególnych wydzia?ów w zakresie innych spraw wymagaj?cych wspó?pracy na szczeblu uczelni.

§ 11

Traci moc Zarz?dzenie nr 1 Rektora Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 wrze?nia 1999 roku w sprawie: dziennych i zaocznych studiów doktoranckich.

§ 12

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie od dnia 1 pa?-dziernika 2003r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 29

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 7 lipca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Doradztwo maj?tkowe na rynku nieruchomo?ci”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1

1. Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przes-trzennej tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Doradztwo maj?tkowe na rynku nieruchomo?ci”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 25 lipca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Energetyka i odnawialne ?ród?a energii”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1

1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Energetyka i odnawialne ?ród?a energii”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych o dowolnym kierunku technicznym lub zwi?zanym z technik?.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 31

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie: ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385), art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz §18 Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okre?lenia podstawowych warunków technicznych i orga-nizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?-dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 80 poz. 521) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1

Przetwarzanie danych osobowych pracowni-ków i studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie s?u?y realizacji za-da? wynikaj?cych z art. 3 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wy?szym.

§ 2

1. Administratorem danych na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w ro-zumieniu ustawy o ochronie danych oso-bowych jest Rektor.

2. Obowi?zki wynikaj?ce z ustawy o ochro-nie danych osobowych Rektor powierza:

prorektorom w zakresie podleg?ych im jednostek,

dyrektorowi administracyjnemu w za-kresie podleg?ych mu jednostek,

dziekanom w zakresie pracowników i studentów wydzia?ów zwanymi dalej lokalnymi administratorami danych osobowych.

§ 3

W zakresie danych osobowych, które nie s? przetwarzane w systemach informatycznych obowi?zuj? wszystkie dotychczasowe przepisy dotycz?ce obiegu i zabezpieczaniu dokumen-tów, tajemnicy s?u?bowej itp.

§ 4

Zgodnie z wymogami §3 Rozporz?dzenia MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. rektor wyznacza osob? zwan? dalej „administra-torem bezpiecze?stwa informacji”, odpo-wiedzialn? za bezpiecze?stwo danych oso-bowych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Administrator bezpiecze?stwa informacji realizuje zadania wynikaj?ce z Rozporz?-dzenia MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. z pomoc?:

a) Kierownika Biura Kadr i Spraw Socjal-nych,

b) Kierownika Centrum Informatycznego,

c) lokalnych administratorów danych oso-bowych.

§ 5

1. Zobowi?zuje si? administratora bezpie-cze?stwa informacji do:

1) prowadzenia ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w któ-rych przetwarzane s? dane osobowe na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazur-skim, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do niniejszego zarz?dzenia,

2) prowadzenia ewidencji osób zatru-dnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, w systemach informatycz-nych i ich identyfikatorów, zgodnie z za??cznikiem nr 2 niniejszego rozpo-rz?dzenia,

3) prowadzenia ewidencji miejsc prze-twarzania danych osobowych w syste-mach informatycznych i sposobu ich zabezpieczania, zgodnie z za??czni-kiem nr 3 niniejszego rozporz?dzenia.

2. Zobowi?zuje si? Kierownika Biura Kadr i   Spraw Socjalnych do:

a) uzupe?niania zakresu czynno?ci osób zatrudnionych przy przetwarzaniu da-nych osobowych o obowi?zki wynika-j?ce z obowi?zywania ustawy o ochro-nie danych osobowych,

b) uzupe?niania akt osobowych pracowni-ków zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o o?wiadczenia, z których wynika, ze zapoznali si? z przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie.

3. Udost?pnianie danych osobowych praco-wników i studentów UWM do celów in-nych ni? okre?lone w §1 niniejszego zarz?-dzenia, odbywa si? wy??cznie za po?re-dnictwem Biura Kadr i Spraw Socjalnych w przypadku pracowników, lub Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, w przy-padku studentów, po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednio rektora lub prorektora ds. Studenckich.

§ 6

1. Zgodnie w wymogami § 11 ust. 1 Rozpo-rz?dzenia MSWiA wprowadza si? do sto-sowania Instrukcj? zarz?dzania systemem informatycznym, stanowi?c? za??cznik nr 4 niniejszego rozporz?dzenia

2. Zgodnie z wymogami §6 ust. 1 Rozporz?-dzenia MSWiA wprowadza si? do stoso-wania Instrukcj? post?powania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, stanowi?c? za??cznik nr 5 niniejszego roz-porz?dzenia

§ 7

Lokalni administratorzy danych osobowych zobowi?zani s? do przestrzegania wszystkich przepisów ustawy o ochronie danych, w szcze-gólno?ci poprzez:

wyznaczenia wydzia?owych administrato-rów sieci komputerowych,

okre?lanie indywidualnych obowi?zków i odpowiedzialno?ci osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych,

zapoznawanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z prze-pisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie,

wykonywania zalece? administratora bez-piecze?stwa informacji UWM w zakresie ochrony danych osobowych w funkcjonu-j?cych w podleg?ych im jednostkach sys-temach informatycznych,

przekazywanie na bie??co do administra-tora bezpiecze?stwa informacji UWM aktualnych danych w zakresie wykazu baz danych w systemach informatycznych, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do niniejszego rozporz?dzenia, listy osób bior?cych udzia? przy przetwarzaniu danych osobowych i ich identyfikatorów, zgodnie z za??czni-kiem nr 2 niniejszego rozporz?dzenia oraz lokalizacji pomieszcze? w których te dane s? przetwarzane, zgodnie z za??cznikiem nr 3 niniejszego rozporz?dzenia, w przy-padku zaistnienia jakichkolwiek zmian tych danych,

wdra?anie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji zarz?dzania systemem informa-tycznym s?u??cym do przetwarzania da-nych osobowych, b?d?cej za??cznikiem nr 4 do niniejszego zarz?dzenia,

dzia?anie zgodnie z instrukcj? w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych b?-d?cej za??cznikiem nr 5 do niniejszego za-rz?dzenia,

stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych umo?liwiaj?cych spe?nienie wymogów wynikaj?cych z obowi?zywania ustawy o ochronie danych osobowych w podleg?ych mu jednostkach.

§ 8

Osoby nie przestrzegaj?ce przepisów w zakre-sie ochrony danych osobowych podlegaj? san-kcjom przewidzianym w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Przepisy przej?ciowe i ko?cowe

§ 9

Zobowi?zuje si? lokalnych administratorów danych osobowych w terminie 30 dni od dnia wej?cia w ?ycie zarz?dzenia do:

1) przes?ania do administratora bezpiecze?-stwa informacji danych osobowych wy-dzia?owych administratorów sieci kompu-terowej,

2) zgodnie z za??cznikiem nr 1 przygotowa-nie i przes?anie do administratora bezpie-cze?stwa informacji ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane s? dane osobowe,

3) zgodnie z za??cznikiem nr 2, przygotowa-nie i przes?anie do administratora bezpie-cze?stwa informacji listy osób zatrudnio-nych przy przetwarzaniu danych osobo-wych i ich identyfikatorów,

4) zgodnie z za??cznikiem nr 3, przygotowa-nie i przes?anie do administratora bezpie-cze?stwa informacji wykazu miejsc, w których ma miejsce przetwarzanie da-nych osobowych, w podleg?ych im jed-nostkach.

§ 10

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 32

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na wy-dzia?ach UWM.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 21 ust. 2 i § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa? Senatu Nr 68 z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 71 z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 72 z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 73 z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 75 z dnia 4 lipca 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Z dniem 1 pa?dziernika 2003 r. wprowadza si? w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:

1. na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa:

1) przekszta?ca si? Zak?ad Architektury Krajobrazu i Agroturystyki w Katedr? Architektury Krajobrazu i Agrotu-rystyki;

2) zmienia si? nazw? Katedry Agrobiz-nesu na Katedr? Agrobiznesu i Ekono-mii ?rodowiska;

2. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej:

1) znosi si? dotychczasow? struktur? organizacyjn? Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej i tworzy si? w stru-kturze Wydzia?u nast?puj?ce jednostki o nazwie:

a) Katedra Morfologii Funkcjonalnej;

b) Katedra Patologii i Farmakologii;

c) Katedra Chorób Zaka?nych i In-wazyjnych;

d) Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego;

e) Katedra Nauk Klinicznych;

3. na Wydziale Nauk Technicznych:

1) znosi si? Instytut Budownictwa i In?y-nierii Sanitarnej;

2) tworzy si?:

a) Katedr? Budownictwa i Konstru-kcji Budowlanych;

b) Katedr? In?ynierii Procesów Bu-dowlanych;

c) Katedr? Geotechniki;

d) Katedr? Mechaniki Budowli;

e) Katedr? In?ynierii ?rodowiska;

4. na Wydziale Teologii przekszta?ca si? Za-k?ad Teologii Praktycznej i Ekumenizmu w Katedr? Teologii Praktycznej i Ekume-nizmu;

5. na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Zarz?-dzania jednostk? pod nazw? Centrum Europejskie.

§ 2

1. Tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? o nazwie Akademickie Centrum Mediów, w sk?ad którego wchodz?: Radio UWM-FM oraz Studio Telewizji Kasetowej.

2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum spra-wuje Rektor.

3. Do zada? Akademickiego Centrum Me-diów nale?y:

1) wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komuni-kacja spo?eczna,

2) prowadzenie bie??cej dzia?alno?ci me-dialnej,

3) ewidencja i archiwizowanie w?asnej dzia?alno?ci oraz twórców nauki i kul-tury Warmii i Mazur,

4) wspó?praca medialna z Zarz?dem Mia-sta Olsztyna i Samorz?dem Woje-wództwa Warmi?sko-Mazurskiego,

5) promocja Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie i populary-zacja wiedzy.

4. Pracami Centrum kieruje kierownik powo-?any przez Rektora na okres kadencji w?adz Uniwersytetu.

5. Szczegó?owe zasady funkcjonowania oraz organizacj? Centrum okre?la Regulamin.

§ 3

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, z moc? od 1 pa?dziernika 2003 r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 33

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 2 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku Za?-wiadczenia potwierdzaj?cego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Przygotowanie pedagogiczne absolwentów potwierdza Za?wiadczenie wydane wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 1 do Zarz?dzenia.

Za?wiadczenie jest drukiem ?cis?ego zara-chowania.

Za?wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 wystawia:

a) dziekanat wydzia?u. Orygina? Za?-wiadczenia ??cznie z dyplomem uko?-czenia studiów otrzymuje absolwent, który zrealizowa? w planie studiów blok kszta?cenia pedagogicznego,

b) Centrum Edukacji Nauczycielskiej dla osób realizuj?cych przygotowanie pe-dagogiczne poza kierunkiem studiów.

§ 2

Jednostka wydaj?ca Za?wiadczenie prowa-dzi „Ksi??k? wydanych Za?wiadcze? potwierdzaj?cych przygotowanie pedago-giczne”.

W „Ksi??ce wydanych Za?wiadcze? po-twierdzaj?cych przygotowanie pedago-giczne”: wpisuje si?:

1) liczb? porz?dkow?,

2) imi? (imiona) i nazwisko absolwenta,

3) dat? i miejsce urodzenia absolwenta,

4) nazw? uko?czonego kierunku stu-diów/specjalno?ci,

5) dat? wystawienia Za?wiadczenia,

6) dat? odbioru Za?wiadczenia,

7) podpis absolwenta.

W teczce osobowej studenta nale?y z?o?y? egzemplarz „Za?wiadczenia potwierdzaj?-cego przygotowanie pedagogiczne” – eg-zemplarz do akt, okre?lony w za??czniku Nr 2 do Zarz?dzenia.

§ 3

Druki Za?wiadcze?, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 3, pobierane s? w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

§ 4

Traci moc Zarz?dzenie Nr 13 Rektora Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie okre?lenia wzoru druku „Za?wiadczenia po-twierdzaj?cego przygotowanie pedagogiczne” absolwentów Uniwersytetu.

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 34

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 15 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: warunków zatrudniania na sta-nowisku asystenta na podstawie umowy o prac?.

Na podstawie art. 49 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

Wydzia?y nie posiadaj?ce uprawnie? do nada-wania stopnia naukowego doktora oraz doktora sztuki mog? wnioskowa? o zatrudnienie asys-tenta na podstawie umowy o prac? na czas wy-konania zada?, o których mowa w § 2, je?eli ich wykonanie nie trwa d?u?ej ni? cztery lata.

§ 2

Zatrudnienie asystenta mo?e nast?pi?, gdy dziekan wydzia?u:

1) przedstawi uzasadnienie merytoryczne,

2) okre?li zadania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne asystenta oraz czas ich trwania,

3) do??czy opini? rady wydzia?u (wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u).

§ 3

Asystentowi zatrudnionemu na warunkach okre?lonych niniejszym zarz?dzeniem nie przyznaje si? stypendium naukowego i nie udziela si? urlopu naukowego.

§ 4

Zatrudnienie asystenta na czas wykonania za-da? mo?e mie? miejsce wy??cznie w sytuacji, gdy obci??enie dydaktyczne jednostki przekra-cza pensum pracowników i doktorantów, a tak?e dopuszczaln? ustawowo zwy?k? go-dzin dla pracowników wynosz?c? 25% pensum w przypadku pracowników naukowo-dydak-tycznych i 50% pensum w przypadku pracow-ników dydaktycznych.

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 35

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 18 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: trybu sk?adania wniosków o dofi-nansowanie przez Uni? Europejsk? projek-tów realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego UE.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) i Uchwa?y nr 77 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2003 r. sta-nowi si? co nast?puje:

§1

1. Projekty badawczo-rozwojowe zg?aszane w ramach 6 Programu Ramowego Unii Euro-pejskiej podpisuje Rektor.

2. Na podstawie pe?nomocnictwa szczególnego Rektor mo?e upowa?ni? inn? osob? do pod-pisywania w jego imieniu projektów, o któ-rych mowa w ust. 1.

§ 2

1. Wnioski o dofinansowanie projektów w ra-mach 6 Programu Ramowego Unii Euro-pejskiej nale?y sporz?dzi? zgodnie z zasa-dami og?osze? konkursowych oraz acquis communaire, wed?ug wzoru ustalonego przez Komisj? Europejsk?.

2. Zgodnie z uchwa?? Senatu UWM nr 77 z 4 lipca 2003 r. w projektach sk?adanych przez pracowników UWM obowi?zuje tzw. Model Kosztów Dodatkowych (Additional Cost Model-AC).

3. Model, o którym mowa w ust. 2 nie ma za-stosowania, gdy Komisja Europejska w dokumencie „Wezwanie do sk?adania wniosków” (Call for proposals) uzna za obowi?zuj?cy inny model rozliczania kosztów.

 

§ 3

1. W Uniwersytecie ewidencj? wniosków sk?adanych do Komisji Europejskiej pro-wadzi Regionalny Punkt Kontaktowy.

2. Przed z?o?eniem wniosku do Komisji Europejskiej pracownicy Uniwersytetu zobowi?zani s? dostarczy? kopi? wniosku do Regionalnego Punktu Kontaktowego. Do wniosku nale?y dodatkowo za??czy? formularz informacyjny wed?ug wzoru, stanowi?cego za??cznik do zarz?dzenia.

§ 4

Pracownik zg?aszaj?cy wniosek w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej zo-bowi?zany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi z Komisji Europejskiej pisemnie powiadomi? o tym Rektora Uni-wersytetu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy Biurze Wspó?pracy z Zagranic?.

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 36

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 18 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli aka-demickich w roku akademickim 2003/2004 za godziny ponadwymiarowe, za prowadze-nie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenia osób prowadz?cych zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy zlecenia.

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Eduka-cji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. spra-wie warunków wynagradzania za prac? i przy-znawanie innych ?wiadcze? zwi?zanych z pra-c? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz.1182 z pó?n.zm.), ustalam w roku akademickim 2003/2004 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwy-miarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pra-cy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagro-dzenie za prowadzenie zaj?? dydaktycznych na podstawie umowy o dzie?o lub umowy zle-cenia.

 

§ 1

Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodze-nie wed?ug nast?puj?cych stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka

za godzin?

w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, pro-fesor nadzwyczajny po-siadaj?cy tytu? naukowy

48,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? na-ukowy doktora habilito-wanego lub doktora, do-cent, adiunkt posiadaj?-cy stopie? naukowy dok-tora habilitowanego

41,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy sto-pie? naukowy doktora, starszy wyk?adowca

39,00

4.

Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor

27,00

Dziekan, w ramach posiadanych ?rodków finansowych mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-we wg zasad okre?lonych rozporz?dze-niem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 z pó?n.zm.).

Rektor na wniosek kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych ?rodków finansowych jed-nostki, wg zasad okre?lonych rozporz?dze-niem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 roku (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 z pó?n.zm.).

§ 2

1. Nauczyciel akademicki, który w roku aka-demickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadze-nie pracy dyplomowej-magisterskiej (po pozytywnej ocenie pracy), otrzyma jedno-razowe wynagrodzenie w ni?ej podanej kwocie:

 

 

 

Lp.

Stanowisko

Kwota

w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy

240,00

2.

Profesor nadzwyczajny posia-daj?cy stopie? naukowy dok-tora habilitowanego lub dokto-ra, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habi-litowanego

205,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy wy-k?adowca posiadaj?cy stopie? doktora

195,00

W przypadku wzrostu stawki za godziny ponadwymiarowe okre?lonej w § 1 zarz?-dzenia, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej, ustala si? zgodnie z § 5 ust. 3, pkt. 1 Uchwa?y nr 54 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko–Ma-zurskiego w Olsztynie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego oraz zasad obli-czania godzin dydaktycznych dla poszcze-gólnych stanowisk nauczycieli akademic-kich, w roku akademickim 2003/2004.

§ 3

Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy – zlecenia, otrzymuj? za jedn? godzin? dy-daktyczn? wynagrodzenie wed?ug ni?ej okre?lonych stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka

za godzin?

w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy

48,00

2.

Profesor nadzwyczajny po-siadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt po-siadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego

41,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy wyk?adowca

39,00

4.

Asystent, wyk?adowca, lek-tor, instruktor

27,00

 

Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólno-uczelnianej) mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych na wydziale (w jednostce) ?rodków finanso-wych.

§ 4

Traci moc zarz?dzenie nr 32 Rektora Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie z dnia 27 wrze?nia 2002 roku.

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 37

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmiany Zarz?dzenia nr 28 Rek-tora UWM z dnia 1 lipca 2003r. o organiza-cji studiów doktoranckich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-wych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-tule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów nauko-wych (Dz.U. Nr 58, poz. 249 z pó?n.zm.), sta-nowi si? co nast?puje:

W Zarz?dzeniu Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich, wprowadza si? nast?puj?c? zmian?:

§ 1

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnikom studiów doktoranckich podej-muj?cym studia po 30 wrze?nia 2003 roku stypendia wyp?aca si? z do?u, najpó?niej w ostatnim dniu miesi?ca. Uczestnikom stu-diów doktoranckich, którzy zostali przyj?ci na studia przed 1 pa?dziernika 2003 r. sty-pendia wyp?aca si? z góry”.

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 38

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finan-sowym na 2003 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz Uchwa?y Nr 46 Senatu UWM z dnia 28 marca 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1

W planie rzeczowo-finansowym na rok 2003, uchwalonym przez Senat 28 marca 2003 r. (Uchwa?a Senatu Nr 45 z 28 marca 2003 r.) dokonuje si? nast?puj?cych zmian:

§ w § 1 pkt 1 kwot? 200.677,1 tys. z?. zast?puje si? kwot? 207.745,8 tys. z?.;

§ w § 1 pkt 2 kwot? 199.820,0 tys. z?. zast?puje si? kwot? 206.888,7 tys. z?.

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 39

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 25 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: odp?atno?ci za zaj?cia dydaktycz-ne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004.

Na podstawie art..49, ust.2, art.23,ust.2 pkt.2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) oraz na podstawie § 8 i 9 ust. 2 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 17 sierpnia 1991 r. w spra-wie gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z pó?n.zm.), stanowi si?, co nast?-puje:

§ 1

Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne na studiach wieczorowych i zaocznych: za-wodowych, jednolitych magisterskich, ma-gisterskich uzupe?niaj?cych oraz na stu-diach eksternistycznych.

Pobiera si? op?at? na studiach dziennych za powtarzanie przedmiotów spowodowane niezadowalaj?cymi wynikami w nauce.

Pobiera si? op?at? na studiach podyplomo-wych i wszystkich kursach specjalnych organizowanych przez Uniwersytet.

Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne realizowane systemem wieczorowym i za-ocznym, w ramach przygotowania pedago-gicznego prowadzonego w Centrum Eduka-cji Nauczycielskiej.

§ 2

Kwota odp?atno?ci na poszczególnych rodza-jach i semestrach studiów wieczorowych i za-ocznych wynosi:

1) Jednolite magisterskie, zawodowe (in?y-nierskie i licencjackie) oraz magisterskie uzupe?niaj?ce - odpowiednio (studia za-oczne – wg za??cznika nr 1 i studia wie-czorowe – wg za??cznika nr 2).

2) Magisterskie studia uzupe?niaj?ce we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota oraz z Uniwersytetem New Brunswick

- specjalno?? zarz?dzanie w agrobizne-sie 3.000 z? za ka?dy semestr,

- specjalno?? zarz?dzanie w biznesie i administracji 4.000 z? za ka?dy se-mestr.

3) Magisterskie uzupe?niaj?ce eksternistyczne 350 z? za ka?dy przedmiot.

4) Powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów):

a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) ..... za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);

b) od III do X semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu ..... za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);

5) Powtarzanie okre?lonego poziomu (semes-tru) j?zyka obcego (lektoratu) .... 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

6) Powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?-ceniem nauczycieli .... 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

7) Powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kultu-rze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, eko-nomia, prawo, realizowanych na poszcze-gólnych kierunkach ...... 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

8) Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka na-uczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach ..... za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czyn-nik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

9) W ramach kszta?cenia pedagogicznego, re-alizowanego systemem wieczorowym i za-ocznym w Centrum Edukacji Nauczyciel-skiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu (ów) – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktycz-n?.

10) Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ra-mach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie zaocznej i wie-czorowej w Centrum Edukacji Nauczy-cielskiej wynosi 200 z? za ka?dy semestr.

§ 3

Studia dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane sys-temem dziennym w Centrum Edukacji Na-uczycielskiej s? nieodp?atne.

Na studiach dziennych pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) ....... za jed-n? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);

b) od III do XI semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu .... za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

3. Za powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru) j?zyka obcego (lektoratu) ..... 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

4. Za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach pro-gramów studiów zwi?zanych z kszta?ce-niem nauczycieli ..... 8,00 z? za jedn? godzi-n? dydaktyczn?.

Za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, wg schematu modu?o-wego tj.: etyka , nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozo-fia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierun-kach ..... 8,00 z? za jedn? godzin? dydak-tyczn?.

Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowa-nego na poszczególnych kierunkach ..... za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

W ramach kszta?cenia pedagogicznego, re-alizowanego systemem dziennym w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotu (ów) wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

§ 4

Je?eli student studiów dziennych, wieczoro-wych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 –z?.

§ 5

Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4,5,6,7,8,9 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6,7 dotycz? zaj?? realizowa-nych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nieod-p?atne dla przedmiotów realizowanych w for-mie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku reali-zowania przedmiotu tylko w formie wyk?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 6

Studenci studiów zaocznych, wieczorowych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej w formie za-ocznej i wieczorowej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 7

Op?at, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 niniejszego zarz?dzenia nie pobiera si? od studentów studiów dzien-nych i zaocznych, przyj?tych na studia przed dniem 1 kwietnia 1991 roku.

§ 8

1. Studiowanie w charakterze wolnego s?u-chacza na studiach dziennych, wieczoro-wych i zaocznych jest odp?atne.

2. Wysoko?? op?at okre?la za??cznik nr 4.

3. Terminy wniesienia op?at okre?laj? Uchwa?y Senatu UWM w Olsztynie Nr 25 i Nr 26 z dnia 6 grudnia 2002 roku z pó?-niejszymi zmianami w sprawie zasad i try-bu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocz-nych.

§ 9

Wniesienie op?at wymienionych w §§ 2, 3, 4, 5, 6,8 jest warunkiem:

1) wpisania na semestr,

2) rozpocz?cia realizacji powtarzanego przed-miotu,

3) rozpocz?cia praktyki,

4) przyst?pienia do egzaminu w trybie ekster-nistycznym.

§ 10

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na wniosek studenta (w przy-padku studentów studiów dziennych zao-piniowany ponadto przez wydzia?owy or-gan samorz?du studenckiego), dziekan mo-?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty w dwóch ratach z zachowaniem zasad:

1) uiszczenie I raty jest warunkiem wpisa-nia na semestr,

2) uiszczenie II raty powinno nast?pi? w trakcie semestru, przy czym warun-kiem przyst?pienia do sesji egzamina-cyjnej letniej lub zimowej jest okazanie dowodu op?aty II raty.

2. Postanowienia ust.1 nie dotycz? studentów studiów zaocznych wymienionych w § 2 pkt.2.

3. Op?aty podlegaj? ?cis?ej ewidencji w dzie-kanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.

§ 11

Traci moc Zarz?dzenie Nr 21 Rektora Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie odp?atno?-ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004.

 

 

§ 12

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 25 wrze?nia 2003 roku.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 40

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 29 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: ustalenia procedury uruchamia-nia maszyn i innych urz?dze? technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie dosz?o do wypadku.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) i § 2 rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w spra-wie ustalenia okoliczno?ci i przyczyn wypad-ków przy pracy oraz sposobu ich dokumento-wania, a tak?e zakresu informacji zamieszcza-nych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

1. Zobowi?zuj? kierowników jednostek orga-nizacyjnych Uniwersytetu, w których dosz?o do wypadku do, zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczaj?cy:

1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowo?anych,

2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urz?dze? technicz-nych, które w zwi?zku z wypadkiem zosta?y wstrzymane,

3) dokonywanie zmiany po?o?enia ma-szyn i innych urz?dze? technicznych, jak równie? zmiany po?o?enia innych przedmiotów, które spowodowa?y wy-padek lub pozwalaj? odtworzy? jego okoliczno?ci.

§ 2

1. Zgod? na ponowne uruchomienie ma-szyn i innych urz?dze? technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wy-padku wydaje kierownik jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu ze spo-?ecznym inspektorem pracy, po doko-naniu ogl?dzin miejsca wypadku oraz sporz?dzeniu, je?li zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

2. Zgod?, o której mowa w ust.1 w sytua-cji zaistnienia wypadku ?miertelnego, ci??kiego lub zbiorowego wydaje kie-rownik jednostki organizacyjnej za zgod? Rektora, po uzgodnieniu z w?a?-ciwym inspektorem pracy i prokurato-rem.

3. Dokonywanie zmian w miejscu wy-padku bez uzyskania wymaganej zgo-dy jest dopuszczalne, je?li zachodzi konieczno?? ratowania osób lub mie-nia albo zapobie?enia gro??cemu nie-bezpiecze?stwu.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Zarz?dzenie Nr 41

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 29 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Biologii.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Senatu Nr 89 z dnia 26 wrze?nia 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Z dniem 1 pa?dziernika 2003 r. na Wydziale Biolo-gii tworzy si?

Zak?ad Piel?gniarstwa.

§ 2

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

 

 

 

 

Decyzje Rektora

 

Decyzja Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: podzia?u kompetencji mi?dzy rektorem a prorektorami.

Na podstawie art. 49 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 69, poz. 385) stanowi si?, co nast?puje.

§ 1

Rektor reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz – w kraju i za granic?.

Ustala si? podzia? kompetencji mi?dzy rekto-rem i prorektorami, jak ni?ej:

R E K T O R

1. Nadzoruje i koordynuje zarz?dzanie uczel-ni?.

2. Przewodniczy posiedzeniom Senatu, zasi?-ga opinii Senatu w szczególno?ci w zakre-sie celów strategicznych, rozwoju uczelni, spraw osobowych, maj?tkowych i ekono-micznych.

3. Prowadzi polityk? kadrow? w zakresie:

1) powo?ywania:

kierowników wydzia?owych jed-nostek organizacyjnych,

kierowników jednostek mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych oraz dyrektora Biblioteki G?ównej,

kierownictwa administracji Uni-wersytetu,

w?adz spó?ek jednoosobowych i fundacji Uniwersytetu,

2) mianowania na stanowiska profesorów nadzwyczajnych,

3) wyst?powania z wnioskami w sprawie mianowania profesorów zwyczajnych.

4. W zakresie bie??cego funkcjonowania i rozwoju strukturalnego uczelni, stosow-nie do zada? statutowych i celów rozwojo-wych:

nadzoruje i inicjuje zmiany w stru-kturze organizacyjnej Uniwersyte-tu,

nadzoruje wykorzystanie ?rodków finansowych, przeznaczonych na dzia?alno?? dydaktyczn? i badania naukowe,

nadzoruje przygotowywanie pro-jektów rozwoju Uniwersytetu w zakresie inwestycji budowla-nych, remontów i gospodarki nie-ruchomo?ciami.

5. Inicjuje i nadzoruje doskonalenie Statutu Uniwersytetu, struktur organizacyjnych oraz regulaminów obowi?zuj?cych w Uni-wersytecie.

6. Dokonuje rozdzia?u ?rodków finansowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu oraz kontroluje jego realiza-cj?.

7. Uchyla decyzje kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu – je?eli de-cyzje te s? niezgodne z przepisami, usta-wami, Statutem Uniwersytetu oraz regula-minami i zarz?dzeniami wewn?trznymi lub naruszaj? wa?ny interes Uczelni.

8. Wspó?pracuje z komisjami senackimi i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komi-sj? Rozwoju i Finansów Uczelni oraz Ko-misj? Statutow?.

 

PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA

Pe?ni funkcj? I Zast?pcy Rektora.

Inicjuje i nadzoruje polityk? edukacyjn? w Uniwersytecie i na zewn?trz.

Czuwa nad jako?ci? kszta?cenia i przewod-niczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Reprezentuje UWM w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Inicjuje tworzenie nowych kierunków kszta?cenia.

Sprawuje nadzór nad rekrutacj? na wszys-tkie kierunki studiów.

Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyj-nego w Braniewie, Centrum Studiów Ba?-tyckich w E?ku oraz Mi?dzynarodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Os-tródzie.

Nadzoruje prac? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.

Wspó?pracuje z komisjami senackimi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Dydak-tycznych i Komisj? Statutow?.

 

PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI

Koordynuje prace zwi?zane z rozwojem uczelni, w szczególno?ci w zakresie up-rawnie? akademickich.

Wspó?pracuje z rektorem w zakresie dos-konalenia struktury organizacyjnej UWM.

Nadzoruje przygotowanie prognoz rozwo-ju Uniwersytetu.

Nadzoruje polityk? kadrow? Uniwersytetu.

Nadzoruje kszta?cenie na studiach dokto-ranckich oraz czuwa nad sprawami soc-jalno-bytowymi uczestników studiów dok-toranckich.

Mianuje pracowników naukowo-dydak-tycznych na stanowiska asystentów, adiun-któw oraz mianuje pracowników dydak-tycznych i naukowych.

Zawiera umowy o prac? z zatrudnionymi na wydzia?ach i w jednostkach mi?dzywy-dzia?owych pracownikami nie b?d?cymi nauczycielami akademickimi.

Tworzy kryteria oceny pracowników oraz nadzoruje okresowe oceny.

Nadzoruje ochron? informacji niejawnych w Uniwersytecie oraz ochron? danych oso-bowych.

Wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi w Uniwersytecie we wszyst-kich sprawach dotycz?cych pracowników Uniwersytetu.

Nadzoruje sprawy z zakresu bezpiecze?-stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-po?arowej.

Przewodniczy Uczelnianej Komisji Oce-niaj?cej ds. Nauczycieli Akademickich.

Czuwa nad prawid?owym trybem post?po-wania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczy-cieli Akademickich.

Wspó?pracuje z Uczelnian? Komisj? In-wentaryzacyjn?, rozpatruje wnioski tej ko-misji i podejmuje stosowne decyzje w za-kresie jej w?a?ciwo?ci dzia?ania.

Nadzoruje prac? Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych.

Wspó?pracuje z komisjami senackimi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Rozwoju i Finansów Uczelni oraz Komisj? ds. Kad-rowych.

 

 

 

 

PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ

1. Nadzoruje dzia?alno?? naukow? w Uniwer-sytecie.

2. Organizuje i koordynuje funkcjonowanie uczelnianego programu badawczego.

3. Inicjuje, wspomaga i nadzoruje wniosko-wanie o finansowanie dzia?alno?ci badaw-czej ze ?rodków: Komitetu Bada? Nauko-wych, fundacji krajowych i zagranicznych, podmiotów gospodarczych, programów europejskich i ?wiatowych oraz z innych ?róde?.

4. Nadzoruje proces podzia?u ?rodków finan-sowych przeznaczonych na badania nauko-we. Czuwa nad racjonalno?ci? wydatkowa-nia tych ?rodków.

5. Nadzoruje rozliczanie tematów i zada? badawczych, nadzoruje opracowywanie uczelnianej i wydzia?owych rocznych syn-tez wyników bada? naukowych oraz wspiera dzia?alno?? publikacyjn? wyników bada? naukowych.

6. Koordynuje dzia?alno?? badawcz? jednos-tek organizacyjnych wydzia?ów i jednostek mi?dzywydzia?owych Uniwersytetu.

7. Nadzoruje tworzenie wydzia?owych pla-nów rzeczowo-finansowych dzia?alno?ci badawczej, wnioskowanie i zakupy apara-tury badawczej, dzia?alno?? specjalistycz-nych laboratoriów, pracowni oraz stacji do?wiadczalnych.

8. Wspó?pracuje z dyrektorem administracyj-nym i kwestorem w zakresie kszta?towania polityki finansowej Uniwersytetu.

9. Nadzoruje prace nad za?o?eniami planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

10. Nadzoruje uczelnian? ofert? naukow? w zakresie: sprzeda?y wyników bada?, polityki licencyjnej i ochrony patentowej, wdra?ania wyników bada?.

11. Nadzoruje wspó?prac? uczelni ze spó?ka-mi, fundacjami i stowarzyszeniami prowa-dz?cymi dzia?alno?? z udzia?em Uniwersy-tetu.

12. Nadzoruje terenowe stacje dydaktyczno-badawcze.

13. Nadzoruje prac? Biura ds. Nauki oraz Biu-ra ds. Wspó?pracy Regionalnej i Progra-mów Unii Europejskiej.

14. Wypowiada si? w sprawie organizacji im-prez naukowych (sympozja, konferencje, kongresy i zjazdy naukowe) oraz udzia?u pracowników uczelni w tych imprezach.

15. Reprezentuje uczelni? we wspó?pracy z Fundacj? im. M. Oczapowskiego.

16. Wspó?pracuje z komisjami senackimi i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komi-sj? ds. Nauki oraz Komisj? Rozwoju i Fi-nansów Uczelni.

 

PROREKTOR ds. STUDENCKICH

1. Czuwa nad realizacj? toku studiów w Uni-wersytecie.

2. Sprawuje opiek? nad wszelkimi formami ?ycia kulturalnego, spo?ecznego i sporto-wego studentów.

3. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Nadzo-ruje wspó?prac? uczelni z AZS.

4. Nadzoruje tworzenie i funkcjonowanie sys-temu udzielania pomocy materialnej dla studentów – w ramach krajowych i za-granicznych programów.

5. Organizuje i nadzoruje gospodark? ogól-nouczelnianymi salami dydaktycznymi.

6. Wspó?pracuje z samorz?dem studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami stu-denckimi.

7. Udziela zezwole? na imprezy i zgromadze-nia studentów na terenie uczelni.

8. Koordynuje dzia?alno?? sportowo-rekrea-cyjn? w Uniwersytecie.

9. Czuwa nad kszta?ceniem i sprawami so-cjalno-bytowymi studentów niepe?no-sprawnych.

10. Nadzoruje dzia?alno?? studenckich kó? na-ukowych.

11. Wspó?pracuje z fundacjami zajmuj?cymi si? sprawami studentów.

12. Wspó?pracuje z senack? Komisj? ds. Dy-daktycznych.

13. Wspó?pracuje z Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów.

14. Sprawuje nadzór nad uczelnian? (LAN) i ?rodowiskow? (OLMAN) sieci? informa-tyczn?.

15. Nadzoruje dzia?alno?? Centrum Informa-tycznego.

16. Koordynuje wspó?prac? z zagranic? w sfe-rze rekrutacji na studia oraz kierowania studentów na wyjazdy zagraniczne.

 

 

PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI

Nadzoruje dzia?alno?? informacyjno-pro-mocyjn? Uniwersytetu.

Nadzoruje dzia?alno?? Biblioteki G?ównej.

Wspó?pracuje z Rad? Biblioteczn?.

Nadzoruje dzia?alno?? Wydawnictwa Uni-wersytetu.

Wspó?pracuje z Kolegium Wydawniczym.

Organizuje tworzenie planów wydawni-czych i nadzoruje ich realizacj?.

Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do Akademickiego Centrum Mediów.

Czuwa nad organizacj? i realizacj? kszta?-cenia kursowego w ramach specjalnych programów krajowych i zagranicznych.

Wspó?pracuje z Rektorem w zakresie nad-zorowania wspó?pracy Uniwersytetu z za-granic?.

Nadzoruje prac? Archiwum Uczelnianego.

Organizuje i nadzoruje prace nad doku-mentacj? historyczn? Uniwersytetu, nadzo-ruje Muzeum Uniwersyteckie.

Wspó?pracuje z Rad? Archiwaln?.

Nadzoruje organizacj? kszta?cenia na stu-diach podyplomowych.

Nadzoruje funkcjonowanie Biuletynu In-formacji Publicznej (BIP).

Nadzoruje prac? Biura ds. Informacji i Promocji Uczelni.

Wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Wspó?pracy z Zagranic?.

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisa-nia.

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 14 Rektora Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 15 pa?dziernika 2001 r. w sprawie podzia?u czyn-no?ci mi?dzy rektorem i prorektorami.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Decyzja Nr 11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: powo?ania komisji ds. programu inwestycyjnego uczelni.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?-puje.

§ 1

Powo?uje si? dora?n? komisj? w sk?adzie:

· Przewodnicz?cy - prof.dr hab. Jan JAN-KOWSKI

· Cz?onkowie

- prof.dr hab. Ryszard CYMERMAN

- prof.dr hab. Stefan SMOCZY?SKI

- dr in?. Aleksander SOCHA

- Zofia NARKOWICZ

- mgr Wojciech SAMULOWSKI

- mgr Zbigniew STACHURSKI

§ 2

Komisja spe?ni funkcj? zespo?u opiniodawczo-doradczego w odniesieniu do programu in-westycyjnego uczelni, szczególnie zada? przy-gotowanych na podstawie mo?liwo?ci finanso-wania przez Uni? Europejsk?.

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Decyzja Nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 wrze?nia 2003 roku

w sprawie: powo?ania Wydzia?owych Komi-sji ds. przegl?du warunków pracy.

Na podstawie art.49 ust.3 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz.385 z pó?n.zm.), art.23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy - Dz.U. Nr 24 poz. 141 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

Powo?uje si? Wydzia?owe Komisje ds. prze-gl?du warunków pracy w sk?adzie, okre?lonym w za??czniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Wydzia?owe Komisje ds. przegl?du warunków pracy zobowi?zane s?:

przeprowadzi? przegl?d w terminie do 31 pa?dziernika ka?dego roku;

po zako?czeniu przegl?du niezw?ocznie z?o?y? sprawozdanie Komisji Bezpie-cze?stwa i Higieny Pracy.

§ 3

Traci moc decyzja Nr 8 Rektora UWM z 20 sierpnia 2002 roku.

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

_________________________________________

Za??cznik do Decyzji Rektora Nr 12

z dnia 15 wrze?nia 2003 r.

WYDZIA?OWE KOMISJE

ds. PRZEGL?DU WARUNKÓW PRACY

 

I WYDZIA? BIOIN?YNIERII ZWIERZ?T oraz STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Ba?dach

Przewodnicz?cy - Wojciech KORSAK, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

Cz?onkowie:

- mgr in?. W?adys?aw MORDAS, przedsta-wiciel dziekana

- mgr in?. Krystyna FILIPOWICZ, przedsta-wiciel ZNP

- Stefan MIL, przedstawiciel ZNP KRN

- Tadeusz WÓ?KIEWICZ, przedstawiciel s?u?b technicznych,

- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- Wanda KORSAK, przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

II WYDZIA? BIOLOGII

Przewodnicz?cy - mgr in?. Andrzej KORYZ-NO, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- mgr Krzysztof LEWANDOWSKI, przedsta-wiciel dziekana

- Halina KOWALSKA, przedstawiciel ZNP

- dr Hanna CIECIERSKA, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Halina JAKUBIAK, przedstawiciel ZNP KRN

- Grzegorz ZAMY?LEWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedsta-wiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

 

III WYDZIA? GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Przewodnicz?cy - dr in?. El?bieta LEWAN-DOWICZ, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

Cz?onkowie:

- mgr in?. Jerzy TRYSTU?A, przedstawiciel dziekana

- dr in?. Andrzej DUMALSKI, przedsta-wiciel ZNP

- mgr Krystyna DUBLASZEWSKA, przedsta-wiciel ZNP KRN

- in?. Józef ZIÓ?KOWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

IV WYDZIA? HUMANISTYCZNY

Przewodnicz?cy - mgr Ryszard ?WI?TKOW-SKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- Dr Lech KRAJEWSKI, przedstawiciel dzie-kana

- Zofia GROCHOWSKA, przedstawiciel ZNP KRN

- Mgr Barbara WI?CKOWSKA, przedsta-wiciel ZNP

- dr Andrzej BORKOWSKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Stefan MIL, przedstawiciel s?u?b technicz-nych

- Marta ROJEWSKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

 

 

V WYDZIA? MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Przewodnicz?cy - dr wet. Dariusz BARSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr.wet. Miros?aw MICHALSKI, przedstawi-ciel dziekana

- mgr in?. Krystyna CIE?LAR, przedstawiciel ZNP

- mgr Danuta PUNDA, przedstawiciel ZNP KRN

- dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZY?SKA, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Andrzej D?BROWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA, przedstawi-ciel Dzia?u BHP

- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

VI WYDZIA? NAUK TECHNICZNYCH

Przewodnicz?cy - dr in?. Janusz MICHAL-SKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr in?. Bronis?aw KOLATOR, przedstawi-ciel dziekana

- dr in?. Piotr MAZUR, przedstawiciel ZNP

- in?. Miros?aw SITARSKI, przedstawiciel ZNP

- dr in?. Jaros?aw SZUSZKIEWICZ, przed-stawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Maria FALISZEWSKA, przedstawiciel ZNP KRN

- Ryszard WALAUGO, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedsta-wiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Che-micznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

 

VII WYDZIA? NAUKI O ?YWNO?CI

Przewodnicz?cy – Piotr KALINOWSKI, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

Cz?onkowie:

- mgr in?. Waldemar BRANDT, przedstawi-ciel dziekana

- Maria IGLI?SKA, przedstawiciel ZNP

- Teresa TANKIELUN, przedstawiciel ZNP KRN

- Miros?aw STANKIEWICZ, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA, przedstawi-ciel Dzia?u BHP

- Wanda KORSAK, przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

 

VIII WYDZIA? OCHRONY ?RODOWISKA I RYBACTWA

Przewodnicz?cy - dr in?. Dariusz DOSTATNI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr in?. Gra?yna FURGA?A – SELEZNIOW, przedstawiciel dziekana

- Longina LESZCZEWICZ, przedstawiciel ZNP

- mgr El?bieta BORKOWSKA, przedstawi-ciel ZNP KRN

- dr in?. Dariusz KUCHARCZYK, przedsta-wiciel NSZZ „Solidarno??”

- in?. Jan WRÓBLEWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Che-micznymi i Odpadami

IX WYDZIA? PEDAGOGIKI I WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO

Przewodnicz?cy - mgr Tadeusz KOWALSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

Cz?onkowie:

- Franciszek LEKOWSKI, przedstawiciel dziekana

- mgr Bogdan O?KO, przedstawiciel ZNP KRN

- dr in?. Teresa PIETRASZEK, przedstawi-ciel ZNP

- mgr in?. Andrzej BIEDAWSKI, przedstawi-ciel s?u?b technicznych

- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

X WYDZIA? KSZTA?TOWANIA ?RODOWISKA I ROLNICTWA

 

Przewodnicz?cy - dr in?. Jerzy SMO?UCHA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr Ewa JASTRZ?BSKA, przedstawiciel dziekana

- dr in?. Barbara ADOMAS, przedstawiciel ZNP

- Ryszard KOTEWICZ, przedstawiciel ZNP KRN

- dr in?. S?awomir SMÓLCZY?SKI, przed-stawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Leszek JUSZKIEWICZ, przedstawiciel s?u?b technicznych

- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA, przedsta-wiciel Dzia?u BHP

- Wanda KORSAK, przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

- lek.med. Miros?aw WAWRYK, s?u?ba me-dycyny pracy

 

XI WYDZIA? TEOLOGII

Przewodnicz?cy - Janina POPEK, Wydzia-?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- ks. mgr Ludwik KANIUGA, przedstawiciel dziekana

- mgr Wies?aw TUREMKO, przedstawiciel ZNP

- Anna FERENC, przedstawiciel ZNP KRN

- in?. Aleksandra WI?NIEWSKA, przedsta-wiciel NSZZ „Solidarno??”

- Grzegorz ZAMY?LEWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

XII WYDZIA? ZARZ?DZANIA

oraz STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH

Przewodnicz?cy - dr in?. Antoni BARTNIK, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr in?. Zbigniew NASALSKI, przedstawi-ciel dziekana

- mgr Iwona STANIS?AWSKA, przedstawi-ciel kierownika Studium

- dr Wac?aw SKLINSMONT, przedstawiciel ZNP

- Henryka STANKIEWICZ, przedstawiciel ZNP KRN

- mgr Magdalena KLUPCZY?SKA, przedsta-wiciel NSZZ „Solidarno??”

- Zdzis?aw GO?DZIEWSKI, przedstawiciel s?u?b technicznych

- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

- Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

XIII WYDZIA? MATEMATYKI I INFORMATYKI

Przewodnicz?cy - Ró?a ?MIECH, Wydzia?o-wy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedsta-wiciel ZNP KRN

Cz?onkowie:

- mgr Anna ?WIDERSKA, przedstawiciel dziekana

- mgr Maria BULI?SKA, przedstawiciel ZNP

- dr Andrzej CZARNECKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Wanda BORZYM, przedstawiciel s?u?b technicznych

- Marta REJEWSKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

- mgr in?. Mariusz GOLAKOWSKI, przedsta-wiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

XIV WYDZIA? PRAWA I ADMINISTRACJI

Przewodnicz?cy - mgr in?. Katarzyna HU-MI?SKA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- mgr Zbigniew KOPACZ, przedstawiciel dziekana

- dr in?. Dorota ULATOWSKA – RAKOW-SKA, przedstawiciel ZNP

- in?. Aleksandra WI?NIEWSKA, przedsta-wiciel NSZZ „Solidarno??”

- mgr Zoryna SZMALC, przedstawiciel ZNP KRN

- in?. Stanis?aw CIBOROWSKI, przedstawi-ciel s?u?b technicznych

- Marta ROJEWSKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

XV STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Przewodnicz?cy - mgr Adam PRZYBY?EK, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- mgr Grzegorz DUBIELSKI, przedstawiciel kierownika Studium

- mgr Maria PI?TCZAK, przedstawiciel ZNP

- mgr Magdalena KLUPCZY?SKA, przedsta-wiciel NSZZ „Solidarno??”

- mgr Jerzy DANILUK, przedstawiciel ZNP KRN

- Wanda BORZYM, przedstawiciel s?u?b technicznych

- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

 

XVI BIBLIOTEKA G?ÓWNA

Przewodnicz?cy - mgr Maria KORCZAKOW-SKA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- dr in?. W?odzimierz SEBASTYA?SKI, przedstawiciel dyrektora

- mgr Alina WA?NA, przedstawiciel ZNP

- mgr Franciszka ORZESZKOWSKA, przed-stawiciel NSZZ „Solidarno??”

- Bo?ena LEWANDOWSKA, przedstawiciel ZNP KRN

- in?. Tadeusz MIASTKOWSKI, przedstawi-ciel s?u?b technicznych

- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

 

XVII ADMINISTRACJA oraz STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w ???anach

Przewodnicz?cy - Edward MAJEWSKI, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

Cz?onkowie:

- mgr in?. Dariusz RAUBO, przedstawiciel dyrektora oraz s?u?b technicznych

- mgr Wies?aw TUREMKO, przedstawiciel ZNP

- Maria PASEK, przedstawiciel NSZZ „Soli-darno??”

- Anna FERENC, przedstawiciel ZNP KRN

- S?awomir PONIKOWSKI, przedstawiciel Zwi?zku Pracowników Rolnictwa w R.P.

- Marta ROJEWSKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

- Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.


Ta strona by?a odwiedzana 3461 razy (w tym z UWM 277 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-06
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa